SERVEI OFICIAL DE MISSATGERIA VIA WHATSAPP SERVEI OFICIAL DE MISSATGERIA VIA WHATSAPP

PROCEDIMENT D'ALTA O BAIXA EN EN EL SERVEI

- Remetent missatge via whatsapp al telèfon 648 710 423 indicant la paraula "ALTA". El seu número de telèfon s'associa a un nombre de contacte sent aquesta l'única dada que s'incorpora a la base de dades.

- S'inclou el seu nombre en les llistes de difusió amb un missatge de benvinguda. És imprescindible que el telèfon del servei es trobe entre els seus contactes, en cas contrari no rebrà les notificacions. Amb aquesta mesura l'operador del servei pretén evitar que vosté reba missatges no desitjats.

- Per deixar de rebre comunicacions oficials n'hi ha prou amb eliminar el nombre de la seua llista de contactes. Si a més a més vol que procedim a l'esborrat d'aquest a la nostra base de dades, solament cal remetre missatge amb la paraula "BAIXA".

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades per vosté facilitades seran tractatades per l'Ajuntament de Vilallonga, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat gestionar l'enviament de comunicacions o notificacions per part de l'entitat a través de missatge de telefonia mòbil (SMS, MMS, WhatsApp o uns altres similars).

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d'ALTA en aquest sistema de comunicació institucional.

Les dades seran conservades mentre vosté no sol·licite la baixa en el sistema de comunicacions. No obstant això, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. No obstant això, les dades podrien ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres serveis tècnics, a fi de prestar el suport necessari per a l'enviament de les comunicacions o notificacions.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament:

Carrer Enginyer Roselló, 1, 46720 Vilallonga, València (Espanya)

o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades

dpo@villalonga.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i alhora, haurà de mostrar, o en el cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).