Ordenances Ordenances

ORDENANÇA PER A LA CELEBRACIÓ D'ACOLLIMENTS CIVILS O ACTES DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TARGETA D'ESTA¬CIONAMENT I DE LES RESERVES ESPECIALS PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL, VOL I SUBSÒL DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC MUNICIPAL

ORDENANÇA REGULADORA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL EN MATÈRIA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIVENDA

Ordenança tancament de solars BOP 12012016

Ordenança Taxa Activitats

Ord Fiscal IBI (6-12-1989).pdf

Ord Fiscal IBI (MODIFICACIO 25-11-2009).pdf

Ord Fiscal IBI (MODIFICACIO 31-12-1996).pdf

Ord Fiscal impost sobre Construccions,Instal·lacions i Obres_02-12-2003.pdf

Ord Fiscal impost sobre Construccions,Instal·lacions i obres - Mod art3.pdf

Ord fiscal llicències d'activitats (bop).pdf

Ord Fiscal reguladora taxa banys, dutxes i piscines (31-12-1998).pdf

Ord Fiscal reguladora taxa banys, dutxes i piscines (MODIFICACIO).pdf

Ord Fiscal reguladora taxa banys, dutxes i piscines - Preu public.pdf

Ord Fiscal reguladora taxa de cementeri i altres serveis (6-12-1989).pdf

Ord Fiscal reguladora taxa de cementeri i altres serveis (MODIFICACIO).pdf

Ord Fiscal reguladora taxa de cementeri municipal (6-12-1989).pdf

Ord Fiscal taxa atorgament llicencies municipals ocupacio (20-12-2006).pdf

Ord Fiscal taxa atorgament llicencies municipals ocupacio (MODIFICACIO).pdf