SEAFI

Els servicis especialitzats d'atenció a menors en risc o amb mesures jurídiques de protecció i les seues families (SEAFI) són equips interdisciplinaris de caràcter municipal. La intervenció especialitzada d'estos servicis, en coordinació amb els equips de Servicis Socials Generals, inclourà la prevenció, atenció i tractamente de les problemàtiques familiars quan existisquen menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció. El SEAFI comptarà entre les seues tècniques d'intervenció, de manera obligatòria, les d'orientació familiar i, de manera potestativa, les de mediació i teràpia familiar.

Telèfon servei: 962 80 53 97

Horari: de dilluns a dimecres de 09.00 a 14.00 h.

Programa d'Emergència social

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari dirigides a persones individuals o nuclis familiars, per tal de remeiar una situació de gran necessitat que no pot ser resolta amb els mitjos econòmics propis.
Es tracta de situacions d'emergència aquelles en les quals no es pot fer front a les despeses imprescindibles per a l'ús habitual de la vivenda (aigua, llum, gas, etc.), alimentació i despeses excepcionals d'urgent necessitat.

Ajuda a domicili

Ajuda destinada a afavorir el benestar dels individus o de les famílies i a afavorir la integració de la persona en la comunitat. L'ajuda es presta a les persones, normalment de la tercera edat, en el seu propi domicili i consisteix en la pulcritud personal, acompanyament i creació d'hàbits.

Intervenció per a la prevenció

La població a la qual va dirigida aquesta ajuda és la dels discapacitats físics i psíquics, famílies amb menors amb problemes, famílies desestructurades i en menor quantitat a la tercera edat.

Teleassistència

El servei permet al usuari en tan sols prémer un botó posar-se amb contacte amb un centre d'atenció on serà atès per professionals les 24 h del dia durant els 365 dies de l'any. Dirigida a totes les persones majors que passen gran part del temps sense companyia o viuen sols en els seus domicilis i són dependents.

El servei ofereix:

 • Atenció d'emergències.
 • Seguiment telefònic periòdic de cada usuari.
 • Seguiment personalitzat front les incidències que poden sorgir.
 • Visites periòdiques a domicili per a mantindre contacte amb l'usuari.
 • Sistemes d'agenda a través del qual es recorden a l'usuari qüestions com cites mèdiques, presa de decisions etc..
Menjar a casa

L'objectiu és oferir una dieta saludable a les persones majors en el seu propi domicili i adaptar-se a les seues necessitats. Consisteix en l'entrega en el domicili de l'usuari del menjar de dilluns a divendres. El menú consta de 1er plat, 2n plat i postres. El seu cost és de 2,5€ i la resta està subvencionat per l'Ajuntament i la Generalitat.

Llei de Dependència

Té com a objectiu reconèixer als ciutadans el dret a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, va dirigit a:

 • Persones majors dependents.
 • Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
 • Xiquets menors de 3 anys amb problemes de dependència.
 • Persones amb discapacitats psíquiques, intel·lectuals i amb infermetats mentals dependents.

Els interessats poden demanar informació a la treballadora social de Villalonga en l'horari d'atenció al públic o els divendres de 9:00 a 10:00 h.

Serveis Socials Generals

Aquest servei el presta una psicòloga amb coordinació amb els serveis socials (horari d'atenció: dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 14 hores). En general inclourà l'atenció a les problemàtiques relacionades amb qualsevol tipus de conflicte familiar que necessiten orientació psicosocial o teràpia familiar.

 • Orientació específica en determinades situacions familiars.
 • Famílies amb menors amb acolliment familiar o residencial.
 • Tramitació d'ajudes i pensions ( informació i assessorament de recursos socials).
 • A nivell educatiu existeix una col·laboració amb el programa "INTEGRA" en el que es pretén la inserció de l'adolescent amb conflictes educatius.
Tercera Edat

Sol·licituds d'ajudes per a equipament de les vivendes dels pensionistes (Club de convivència), activitats amb els nostres majors, menjars, ajudes econòmiques, etc.

Renda garantida de ciutadania

És una prestació econòmica, vinculada al compromís dels destinataris de promoure la seua inserció sociolaboral, amb la finalitat de prestar un suport econòmic a les persones que els manquen els recursos econòmics suficients per mantindre un benestar personal i familiar.

Prestacions en benefici a la comunitat

Són prestacions que es realitzen en el municipi per persones infractores amb les que la justícia ha interposat una condemna i es duen a terme en àmbits com la joventut, els esports , la cultura, vies , parcs, jardins, etc. baix la supervisió d'un tècnic municipal.

Rehabilitació de vivendes

Promoció de la rehabilitació d'un grup de vivendes de caràcter social en evident estat de precarietat, destinada a persones en escassos recursos econòmics. El programa actua fonamentalment en vivendes de propietat privada. Qualsevol persona pot informar-se a l'ajuntament dels tràmits a seguir.

Pensions no contributives

Proporcionen una prestació econòmica i una assistència mèdico-farmacèutica gratuïta, així com serveis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o ho hagen fet de manera insuficient o es mantinguen en situació d'invalidesa o en estat de necessitat.

Transport interurbà

Es tracta d'una targeta en la que el beneficiari té descomptes en l'autobús que té un conveni amb la Generalitat Valenciana.

Famílies nombroses

El títol de família nombrosa és un títol oficial que s'expedeix a famílies formades per un o dos ascendents amb 3 o més fills. A més a més, s'equipara a les famílies nombroses les formades per un o més descendents amb dos fills, un d'ells discapacitat i a les de 2 o més germans orfes de pare i mare.